PETVET EXPO brine o privatnosti vaših ličnih podataka.

Šta se smatra ličnim podatkom kada se koristi Platforma?

Lični podatak može biti svaki podatak koji se odnosi na vaš identitet ili na osnovu koga se može odrediti ko ste. U uslovima internet komunikacije vaši lični podaci su i elektronski podaci o mestu gde se nalazite, IP adresa, i brojni drugi identifikatori u elektronskim komunikacionim mrežama.

Koje lične podatke obrađujmo?

Na Platformi obrađujemo vaše lične podatke koje nam sami dajete, podatke koje prikupljamo kada koristite Platformu.

 1. Podatke koji sami ostavljate prilikom registracije za ulaz na Sajam su: ime i prezime, imejl adresa, kao i broj telefona na osnovu kojih utvrđujemo vaš identitet.
 2. Podaci koje prikupljamo na osnovu vašeg korišćenja Platforme mogu da budu podaci o uređajimasa kojih pristupate sajtu kao što su: vrsta, brend i model uređaja, operativni sistem, kod uređaja, podatke o mreži sa koje pristupate Platformi; podaci o lokacijisa koje pristupate sajtu na osnovu vaše IP adrese ili GPS detektora na mobilnom telefonu; podaci o vašoj aktivnosti na sajtu, ključne reči koje unosite za pretragu oglasa; podaci koje prikupljaju “kolačići” (coockies).

Šta su „kolačići“ i kako da ograničite njihovo prisustvo?

“Kolačići” (coockies) su posebne datoteke koje se skladište na uređaju preko kog pristupate internetu. Kolačići beleže informacije o vašem ”kretanju” na sajtu (npr. broj otvaranja sajta ili specifičnih polja na sajtu) i šalju te informacije pretraživaču. Na taj način vam se olakšava korišćenje sajta u skladu sa vašim sklonostima i željama iz prethodnog korisničkog iskustva. Kolačići prikupljaju podatke i za potrebe statističke analize.

Ko rukovodi obradom vaših ličnih podataka?

Zakonski zastupnik Privrednog društva – BUSINESSEXPO DOO Beograd – Rakovica, direktor Branislav Ivković, rukovodi obradom vaših ličnih podataka (u daljem tekstu: Rukovalac). Rukovalac odlučuje o svrsi i načinima obrade vaših ličnih podataka kada korsite Platformu.

Naši podaci su: BUSINESSEXPO DOO Beograd – Rakovica, sa sedištem u ul. Petra Jovanovića br. 3/6, MB: 21453447, PIB: 111274552. Prilikom obrade podataka Društvo koristi usluge privrednog društva United Internet d.o.o. Milutina Milankovića 1c, Novi Beograd 11073 – Beograd, Republika Srbija, koji vrši faktičku obradu podataka u naše ime (U daljem tekstu: Obrađivač).

Podaci Obrađivača su: 

 • Poslovno ime: UNITED INTERNET DOO BEOGRAD
 • Adresa sedišta: Milutina Milankovića br. 1C, 11073 Beograd – Novi Beograd, Srbija
 • Matični broj: 21133710
 • PIB: 109154021
 • E-pošta: info@united.rs
 • Šifra delatnosti: 6311 – Obrada podataka, hosting i sl.

Kontakt podaci rukovaoca za ostvarivanje prava na zaštitu podataka o ličnosti su:

 • UNITED INTERNET DOO BEOGRAD
 • Milutina Milankovića br. 1C, 11073 Beograd – Novi Beograd, Srbija
 • Radno vreme: od ponedeljka do petka od 9:00h do 17:00h
 • Tel: +381 11 404 44 20
 • Email: licnipodaci@united.rs

Kome možete da se obratite u vezi sa zaštitom vaših ličnih podataka na Platformi?

Za postavljanje pitanja koje imate u vezi sa obradom vaših ličnih podataka na Platformi i pravima koja su vam na raspolaganju, možete se obratite na

Email: office@petvetexpo.com

Pošta: Petra Jovanovića br. 3/6, 11 000 Beograd, Srbija.

U koje svrhe se obrađuju lični podaci i po kom osnovu?

Društvo obrađuje podatke o ličnosti u cilju:

 • Izvrašvanja prava i obaveza Rukovaoca koje proističu iz ugovornog odnosa sa Korsnicima;
 • Izvršenja zakonskih obaveza Rukovaca na osnovu propisa koji regulišu poslovanje;
 • Profilisanja korisnika na osnovu podataka koje prikupljamo na osnovu vaše aktivnosti na Platformi.
 • Ostvarivanja legitimnih interesa Rukovoaca ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji vaši interesi ili osnovna prava i slobode koja zahtevaju zaštitu privatnosti.
 • Direktnog marketinga na osnovu vašeg pristanka – prijavom na newsletter ili na drugi način u okviru marketinških kampanja Platforme.

Obrađujemo vaše podatke o ličnosti kada vi date pristanak za obradu, kada nas zakon obavezuje na to, kao i po osnovu legitimnih interesa Rukovaoca.

Lice koje nema navršenih 15 godina ne može samostalno da da pristanak. To za njega mora da učini roditelj (zakonski zastupnik).

Iz kojih izvora sakupljamo lične podatke?

Do vaših ličnih podataka dolazimo putem vaše aktivnosti i interakcije na internet stranici petvetexpo.com, i svim našim profilima koje posećujete na društvenim mrežama; putem vaše interakcije sa našim oglasima na interent stranicama trećih lica i direktnom komunikacijom sa Rukovaocem. Vaše podatke možemo dobiti od trećih lica (npr. Facebook, Google i sl.), agregatora podataka tećih lica, od istraživanja tržišta,

Kad možete povući pristanak za obradu vaših ličnih podataka?

Pristanak koji ste dali za obradu vaših ličnih podataka, možete povući u bilo kom trenutku prostom izjavom. Povlačenje pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena pre nego što ste pristanak povukli.

Koliko dugo se čuvaju vaši lični podaci?

Vaše lične podatke čuvamo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade ili do povlačenja vaše saglasnosti za obradu.

Lične podatke Korsnika čuvamo do održavanja Sajma, za sve vreme trajanja Sajma, na osnovu kog pružamo komercijalne usluge; legitimnog interesa Društva, radi odbrane naših pravnih zahteva; i zakonskih obaveza Društva. Po završetku Sajma, dužni smo da čuvamo podatke o Korisniku najmanje 30 dana.

Kako obezbeđujemo vaše lične podatke?

Društvo primenjuje tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi obrada vaših podataka u okviru Platforme bila bezbedna. Rukovalac će vas obavestiti ukoliko je došlo do povrede vaših podataka, koja može da proizvede visok rizik po vaša prava i slobode.

Koja prava imate u vezi obradom vaših ličnih podataka?

 1. Pravo na pristupm informacijama – Možete da tražite od Rukovaoca informacije o tome da li obrađujemo vaše lične podatke,
 2. Pravo na ispravku i dopunu – Možete tražiti od Rukovaoca da ispravi vaše netačne lične podatke ili dopuni nepotpune, u skladu sa vašom izjavom.
 3. Pravo na brisanje ličnih podataka i ograničenje obrade – Možete tražiti od Rukovaoca da izbriše vaše lične podatke ili obradu ograniči. Ovo pravo možemo da uskratimo u meri u kojoj je obrada neophodna radi zaštite nešeg interesa u vezi sa odbranom naših pravnih zahteva, izvršavanja naših zakonskih obaveza, poštovanja legitimnih javnih interesa propisanih zakonom.
 4. Pravo na prigovor – imate pravo da podnesete prigovor na obradu vaših ličnih podataka koju Rukovalac vrši (1) u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Rukovalac ili radi vašeg profilisanja i (2) za potrebe direktnog marketinga.

Kako da zaštite svoja prava?

Imate prava na pritužbu Povereniku i na sudsku zaštitu.

Da li prenosimo vaše podatke u druge države?

Obrađivač može biti povezan sa licima ili predsavništvima u inostranstvu: članicama EU, tj. državama članicama Konvencije Saveta Evrope 108, i SAD, u kojima postoji primerni nivo zaštite prilikom obrade ličnih podataka, u skladu sa zakonom